Pole magnetyczne jest to przestrzeń, w której na poruszające się ciała obdarzone ładunkiem elektrycznym lub posiadające moment magnetyczny, działa siła. Wielkościami wektorowymi opisującymi pole magnetyczne są: natężenie pola magnetycznego H i indukcja pola magnetycznego B.

Z punktu widzenia użytkownika magnesu pole magnetyczne jest przestrzenią, w której występują oddziaływania magnetyczne. Oddziaływania te rozchodzą się wzdłuż pewnych linii zwanych liniami sił pola magnetycznego.