Terminologia

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
A
Anizotropowe magnesy
Anizotropowe magnesy są to magnesy, których własności magnetyczne są najwyższe w wyróżnionym kierunku. Mikrostrukturę tych magnesów cechuje wyraźne uporządkowanie osi łatwego namagnesowania poszczególnych ziaren (mikrokryształów). Uporządkowanie to uzyskuje się w trakcie produkcji magnesów, poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów technologicznych, na przykład prasowania w polu magnetycznym. Dzięki temu magnesy anizotropowe osiągają znacznie wyższe wartości podstawowych parametrów magnetycznych niż magnesy izotropowe, wykonane z materiału o tym samym składzie. Ze względu na bardziej skomplikowany proces wytwarzania, magnesy anizotropowe są droższe od izotropowych i mogą być efektywnie magnesowane tylko w jednym, wyróżnionym w trakcie produkcji kierunku.
B
BHmax
Bieguny magnesu
Br
C
Curie temperatura

Curie temperatura patrz: Temperatura Curie

D
Domeny magnetyczne
Domeny magnetyczne są to obszary w mikrostrukturze materiału ferromagnetycznego, posiadające jednakowo ukierunkowane momenty magnetyczne poszczególnych atomów.
E
F
Ferromagnetyk

Ferromagnetyk jest to ciało, w którym momenty magnetyczne atomów ustawiają się w pewnych obszarach w sposób uporządkowany.  Obszary te nazywa się domenami magnetycznymi. Ferromagnetyk wykazuje własności magnetyczne, czyli przyciąga inny ferromagnetyk lub jest przyciągany. Tak więc ferromagnetykiem jest zarówno sam magnes jak i blacha żelazna, którą przyciąga magnes.

G
Gęstość energii

Gęstość energii magnetycznej patrz: iloczyn B·H

H
Histereza magnetyczna

Histereza magnetyczna patrz: pętla histerezy magnetycznej

I
Iloczyn BH
Iloczyn B·H (gęstość energii magnetycznej) jest iloczynem indukcji magnetycznej B i natężeniem pola magnetycznego odmagnesowującego -H w danym punkcie krzywej odmagnesowania magnesu. Iloczyn ten ma wymiar gęstości energii [J/m3] w układzie SI oraz [Gs·Oe] w układzie CGSM, a jego wartość decyduje o energii zewnętrznego pola magnetycznego, jakie może wytworzyć jednostka objętości magnesu w danym stanie odmagnesowania.
Indukcja magnetyczna B
Indukcja magnetyczna Bs
Indukcja remanencji Br
Izotropowe magnesy